Spokrewnienia i inbred
 

        Sprawdzenie niektórych współczynników genetycznych psów przewidzianych do skojarzenia powinno być obowiązkiem każdego hodowcy a także nowych właścicieli planujących zakupić szczeniaka do hodowli. Każdy hodowca dbający o zdrowie przyszłych szczeniąt jak i też całej rasy powinien te dane sprawdzać przy wyborze reproduktora.

Współczynnik Wrighta - COI, IC, F, WIC, IK, FX - Inbreeding Coefficient
Współczynnik utraty przodków - AVK - Ancestor Loss Coefficient
Współczynnik pokrewieństwa - RC - Relationship coefficient
średni współczynnik pokrewieństwa - MK - Mean Kinship Coefficient

WSPóŁCZYNNIK WRIGHTA
        Zalecane wartości współczynnika Wrighta powinny wynosić COI = 0%, jednak w praktyce może się kształtować poniżej 3%. Takie właśnie wyniki uznawane są za bardzo dobre. Współczynnik inbredu jest miarą ukazującą stopień pokrewieństwa obojga rodziców i proporcjonalnego zmniejszenia genów heterozygotycznych, czego konsekwencją jest wzrost homozygotyczności. Jest to tzw. chów wsobny na danego przodka lub inaczej miara podobieństwa gamet. Wright opracował wzór na obliczanie współczynnika inbredu, przyjmując prawdopodobieństwo przenoszenia tego samego genu przez gamety ojca i matki i jest to tylko czysto matematyczne rozważanie na temat dziedziczenia określonych alleli genów. Kojarząc ze sobą osobniki z dwóch niezależnych i nie spokrewnionych ze sobą linii hodowlanych ten współczynnik zawsze będzie bliski 0. Genetycy zalecają aby wartość współczynnika COI dla 5 pokoleniowego rodowodu nie przekraczała 6 %, a dla 10 pokoleniowego 9 %. F.C.I. zaleca aby ten współczynnik przy rasach rzadkich nie przekraczał 10%. Wiadomo, że czym większy współczynnik COI tym większe jest pokrewieństwo pomiędzy osobnikami użytymi do dalszego rozrodu. Takie spokrewnienie możemy nazywać bezpośrednim tzn. w linii prostej przodków i potomków, jak też spokrewnienie w linii bocznej. Wszystko zależy jaki sposób inbredowania wybierze hodowca. Współczynnik inbredu liczymy zawsze dla osobnika , który ma w rodowodzie wspólnego Przodka, który występuje w co najmniej dwóch różnych miejscach w rodowodzie. Mówiąc prosto inbred jest niczym innym jak próbą wzmocnienia cech pożądanych, a obecnych u naszych przodków. Jednak genetyka nie jest tak prosta jak matematyka i o ile pewne wyliczenia możemy wykonać jak i założyć pewne hipotezy, to tego czy u potomstwa będą obecne dwa identyczne allele tego samego genu już nie. Ponieważ dwa allele przekazane przez różnych przodków mogą również być funkcjonalnie takie same, jak i też pewna ilość genów może być homozygotyczna dlatego, że od początku istniała tylko jeden allela. Bardzo często wynikiem silnego inbredu jest ujawnienie się pewnych wad genetycznych, jak i też ich wyeliminowanie przez silniejszą allele genów.
 

WSPóŁCZYNNIK UTRATY PRZODKóW
        Jest to wartość jaka powinna być analizowana przez hodowców zaraz po COI. Nie wyklucza ona stosowania inbredu ale uzupełnia go o informacje na temat zawartości unikalnej puli genów, przez co inbred staje się pełniejszy i bardziej zobrazowany. Współczynnik AVK jest to wartość liczby przodków unikalnych do całkowitej liczby przodków niezależnych jaka powinna być w rodowodzie przy danej liczbie pokoleń.
 

WSPóŁCZYNNIK POKREWIEŃSTWA
        Jest to miara pokrewieństwa w rodowodzie określająca prawdopodobieństwo identyczności genów jednego zwierzęcia pochodzącego z tej samej linii co drugie zwierzę. Jest to korelacja pomiędzy wartościami inbredu dwóch psów skojarzonych a współczynnikiem potomka kojarzonej pary. Współczynnik RC daje obiektywny obraz podobieństwa w dwóch rodowodach za pomocą liczby wynikowej, która jest miara udziałów występujących w rodowodzie przodków. W przypadkowych kojarzeniach zazwyczaj powinien wynosić wartości 0%, przy rodzeństwie = 50%, a przy bliĹşniakach wynosi 100%.
 

śREDNI WSPóLCZYNNIK POKREWIEŃSTWA
        Pokazuje nam pokrewieństwo zwierzęcia z daną populacją. Badamy w nim częstotliwość występowania danej alleli genetycznej osobnika w całej badanej populacji jaka używana jest do hodowli. Psy posiadające najmniejszy współczynnik MK są najbardziej wartościowymi osobnikami, z racji niskiego pokrewieństwa i co za tym idzie występowania identycznych genów.